برای حل اخطار end-of-file was encountered photoshop در فتوشاپ کافیست به مسیر زیر بروید:

C:\Users\userwin\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017

userwin= نام یوزر ویندوزتون هست

و پوشه Adobe Photoshop CC 2017 Settings یا شبیه همین بستگی به ورژن فتوشاپتون را پاک کنید